COVID-19 leviku tõkestamise olulised ennetusmeetmed Järva valla haridusasutustes

 1. Koolis ja lasteaias on tagatud kätepesuvahendid ning hügieeniks desinfitseerimisvahendid(võimalusel puutevabad automaadid); klassides, rühmaruumides, sööklates ja tualettruumides on olemas kätepesuvahendid, ühekordsed paberrätikud ning kätehügieeni plakatid; lasteaialapsed, õpilased ja personal on informeeritud kätepesu kohustuslikkusest.
 2. Oluline on vähendada lähikontakte ja erinevate gruppide kokkupuutumist. Tulles välisriigist, kus nakatumiskordaja on 16 või enam, peab lasteaialaps, õpilane jääma kaheks nädalaks eneseisolatsiooni. Koolil on õigus suunata õppija distantsõppele. Ajakohase info riikide ja liikumispiirangute kohta leiab Välisministeeriumi kodulehelt SIIT.
 3. Haridusasutustes on tagatud regulaarne ja piisav ruumide tuulutamine (vähemalt 10 minutit vahetunnis).
 4. Igapäevaselt toimub ruumide märgkoristus ja pindade puhastus. Tualettruumides toimub pindade puhastus peale igat vahetundi.
 5. Lasteaias ja koolis käivad vaid terved lapsed, õpilased, personal, haigusnähtudega tuleb jääda koju. Haridusasutusel on õigus saata haigusnähtudega laps koju ja piirata lapsevanemate liikumist hoones.
 6. Teabevahetuseks kasutatakse tavapäraseid infokanaleid (Eliis, e-kool, e-aadresside listid, koduleht, Facebook, infotahvlid jm). Haridusasutuste õppetöö korralduse päevakohane info on infosildina väljas asutuse välisuksel.
 7. COVID-19 haigusjuhtumite korral teavitab haridusasutuse juht viivitamatult Järva valla abivallavanemat: Tiina Oraste, telefon 5053525 või oraste@jarva.ee.

OLULISED KONTAKTID VÄLJASPOOL HARIDUSASUTUST

Järva Vallavalitsuse infotelefon                                                  5341 3625

Hariduse spetsialist                                                                        5306 1650

Haridus- ja Teadusministeeriumi infotelefon                        5690 0353 või

                                                                                                                5690 0340

Koroonaviirusega seotud küsimuste infotelefon                  1247

Perearsti nõuandetelefon                                                             1220 või 634 663

HOIA mobiilirakendus abil saad kiiresti teada                         www.hoia.me

võimalikust lähikontaktist COVID-19 nakatunuga,

võimaldades sul astuda samme enda ja teiste tervise

kaitseks. Laadi rakendus alla ja aita paigaldada

ka oma lähedastele.

Kriis.ee korduma kippuvad küsimused – üldharidus, kutseharidus, kõrgharidus

 LASTEAIALAPSE, ÕPILASE VÕI TÖÖTAJA HAIGESTUMINE

 • Haigestunud lasteaialaps, õpilane või töötaja peab koheselt koju minema. Töötaja teavitab oma haigestumisest juhtkonda; haigestunud õpilane pöördub õpetaja või kooliõe poole, kes teavitab juhtkonda. Haigestunud lasteaialapse, õpilase puhul tuleb kutsuda vanem õpilasele järele. Kui lapse või õpilase terviseseisund enne vanema kohale jõudmist silmnähtavalt halveneb, helistada 112.
 • Haigestumisjuhtumi puhul konsulteerida tervishoiuteenuse osutajaga või helistada perearsti nõuandetelefonile 1220 ning käituda vastavalt juhistele.
 • Haigestunud lasteaialaps, õpilane või töötaja võib naasta siis, kui perearst on tunnistanud ta terveks.
 • Lapsevanem, õpilane, kooli töötaja või Terviseamet teavitab koolijuhti, kui COVID-19 kahtlus on leidnud kinnitust.
 • Haridusasutus teavitab juhtunust selle klassi või rühma liikmeid ja vanemaid. Teavituse koostamisel tuleb olla delikaatne, mainimata haigestunu nime jm andmeid lähtudes andmekaitse nõuetest.
 • Terviseamet võtab haridusasutusega ühendust ja teavitab kinnitatud COVID-19 diagnoosist ning selgitab asutuse kaasabil välja inimesed, kes olid haigestunud inimesega sümptomaatilisel perioodil lähikontaktis. Lähikontaktseid teavitab Terviseamet ning nad peavad jääma koju isolatsiooni 14 päevaks ning jälgima hoolikalt oma tervist. Ülejäänud töötajad, lasteaialapsed ja õpilased võivad jätkata oma tavapärast elu, kuid tuleb hoolikamalt jälgida oma tervist.
 • COVID-19 diagnoosi kinnituse korral peab koheselt sulgema ruumid, kus COVID-19 viiruse positiivse diagnoosi saanud lasteaialaps, õpilane või töötaja on viibinud. Nimetatud ruumides viiakse läbi kõikide pindade desinfitseerimine (sh uksekäepide, prügikast ja kraanisegisti, lauad jne) vastavalt Terviseameti soovitustele.
 • Kui mõnes klassis või rühmas tuvastatakse haigestumine, siis läheb haigestunuga kokku puutunud klass või õpperühm kaheks nädalaks distantsõppele. Haigestunu peab kahe nädala möödudes tegema uue testi, positiivse testi korral jääb ta endiselt isolatsiooni.
 • Kui õpetajal tuvastatakse COVID-19, siis temaga lähikontaktis olnud õpilased ja kooli töötajad jäävad kaheks nädalaks distantsõppele. Perekonnaliikme haigestumise korral kehtestab reeglid Terviseamet.

 LÄHISKONTAKTIKS LOETAKSE OLUKORDA, KUS TÄISKASVANU VÕI LAPS

 • elab samas majapidamises COVID-19 haigega;
 • on olnud füüsilises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine, pinginaabrid), vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;
 • on olnud kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on peale köhitud, aevastatud, kasutanud viirusekandja salvrätti paljaste kätega);
 • on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt klassiruumis, saalis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;
 • on viibinud transpordivahendis sümptomaatilise COVID-19 haige läheduses, sh: – isikud, kes istusid samas reas ja 2 rida ees- või tagapool, – COVID-19 haige reisikaaslased ja hooldajad.

Nakatumiskordaja on arvuline näitaja, mis väljendab uute nakatunute hulka 100 000 elaniku kohta kahe nädala jooksul.

ÕPILANE KOOLIS /DISTANTSÕPPEL

KOOLIS

 • Haigena kooli ei lähe.
 • Täidab koolis kokkulepitud hügieenireegleid ja kodukorda.
 • Võtab teadmiseks, et minu käitumine mõjutab kõikide heaolu.
 • Koolimajja sisenedes desinfitseerib käed.
 • Enne söömist peseb kindlasti käed.
 • Ruumist väljudes puhastab oma töölaua.
 • Küsib abi ja annab teada õppetööd takistavatest asjaoludest.
 • Koolis tekkivate terviseprobleemide puhul annab sellest kohe teada õpetajale.
 • Märkab abivajajat ja informeerib õpetajat.
 • On toeks kaasõpilastele, sh nooremate klasside õpilastele.
 • Küsimuste korral võtab koheselt ühendust klassijuhataja ja/või aineõpetajaga (vajadusel tugispetsialistiga).

DISTANTSÕPPEL

 • Püsib kodus ja hoidub kontaktidest väljaspool perekonda.
 • Koostab endale päevaplaani ja järgib seda.
 • Distantsõppel olles jälgib igapäevaselt e-kooli.
 • Suhtleb digitaalselt klassikaaslastega.

KOLM STSENAARIUMI EHK TEGEVUSJUHIST

I VARIANT ehk TAVAOLUKORD: nakatumiskordaja ei ületa 25, rakendavad koolid üldisi hügieeninõudeid ja võimaluse korral õpilaste hajutamist.

II VARIANT ehk 50% DISTANTSÕPE: kui nakatumiskordaja on vahemikus 25-50  või riiklikult kehtestatud hädaolukorra puhul, rakendub koolides 50% hajutamise ja osalise distantsõppe nõue. Koolide või klasside täituvust püütakse hoida kuni 50% tasemel. Esmalt tagatakse kontaktõpe I ja II kooliastme õpilastele ja HEV õpilastele. Kasutatakse hajutamist, koolid koostavad oma juhised hajutatuse tagamiseks.

III VARIANT ehk 100% DISTANTSÕPE: kui nakatumiskordaja ületab 50 või riikliku eriolukorra puhul või kui lasteasutuses on COVID-19 haigestunuid 10% või enam, rakendub koolides täieliku distantsõppe nõue. Kool on suletud ja osaline kontaktõpe toimub vajaduspõhiselt ainult  HEV õpilastega lähtudes kokkulepetest ja kavast.

Nakkushaiguse epideemilisest levikust tuleneva ohu üle otsustab Terviseamet. Kui haridusasutuse piirkonnas on tuvastatud kohapealne COVID-19 levik, annab tegutsemissuuniseid Terviseamet, lähtudes piirkonna epidemioloogilisest olukorrast. Kui haridusasutuses on üle 10% õppijatel tuvastatud COVID-19, kaalub Terviseamet asutuse sulgemise vajadust. Sulgemine tähendab üldjuhul õppetöö jätkamist distantsilt. Terviseametil on lisaks haridusasutuste ajutisele sulgemisele õigus nõuda desinfektsiooni või puhastuse läbiviimist ning inimeste terviseuuringute korraldamist ja nakkushaiguse diagnoosimist.

Iga valla haridusasutus koostab 10. septembriks oma plaanid tavapäraseks õppetööks, osaliseks ja täielikuks distantsõppeks.