Vajalikud dokumendid

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord (PDF)

Lasteaiakoha avalduse vormi leiab Järva valla kodulehelt:
https://jarvavald.kovtp.ee/avalduste-ja-taotluste-vormid3
Digiallkirjastatud avaldus saata e-posti aadressile info@jarva.ee
Lasteaiast väljaarvamisel kirjutab lapsevanem vabas vormis avalduse ja saadab selle samuti e-posti aadressile info@jarva.ee

Järva valla koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanema kaetava osa määra kehtestamine
https://www.riigiteataja.ee/akt/429122018099 

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord
https://www.riigiteataja.ee/akt/404012019005

Sisehindamise aruanne 2018-2021

Sisehindamise aruanne 2018 – 2021