Kodukord

KINNITATUD
Lasteaia hoolekogu koosoleku 08.10.2015 nr 1 otsusega

Käesolev kodukord kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse, määruse „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“ (24.09.2010 nr 61) ja Imavere lasteaia põhimääruse alusel.

1. Üldsätted

1.1. Imavere lasteaed Mõmmi kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest (KELS) ja sellest tulenevatest õigusaktidest.

1.2. Kodukord on avalikustatud lasteaia kodulehel ja kättesaadav lasteaias paberkandjal.

1.3. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

2. Üldinfo

2.1. Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni 7:00-17:30.

2.2. Lapse vastuvõtt lasteaeda toimub lapsevanema avalduse alusel. Avalduse vorm on kättesaadav Järva valla kodulehel aadressil https://jarvavald.kovtp.ee/avalduste-ja-taotluste-vormid3, lasteaia kodulehel aadressil http://mommilasteaed.ee  ja paberkandjal lasteaias. Digiallkirjastatud avaldus saata elektrooniliselt e-posti aadressile info@jarva.ee.

2.3. Lapse lasteaia nimekirjast välja arvamise (väljaarvatud lasteaia lõpetamise puhul) aluseks on lapsevanema poolt kaks nädalat enne lapse lasteaiast lahkumist vabas vormis kirjutatud avaldus. Digiallkirjastatud avaldus saata e-posti aadressile info@jarva.ee.

2.4. Lapsevanemal on õigus tutvuda lasteaia arengukava, õppekava ja põhimäärusega ning saada teavet asutuse töökorralduse kohta.

2.5. Lasteaia tegevust korraldav dokumentatsioon ja muu vajalik info on kättesaadav lasteaia kodulehel ja lasteaias paberkandjal. Päeva- ja tegevuskava, nädalaplaan, menüü jne on välja pandud rühma infostendil.

2.6. Vastavalt Töölepingu seadusele lühendatakse lasteaia lahtioleku aega uusaastale, Eesti vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra. Riiklikel pühadel on lasteaed suletud.

2.7. Juulikuus on lasteaed suvepuhkuseks suletud.

2.8. Lapse lasteaias kohalkäimine fikseeritakse rühma õpetaja poolt vastavale kohalkäimise lehele.

2.9. Lastevanemate poolt tasutav osalustasu arvestatakse täiskuu eest (välja arvatud juulikuu, kui lasteaed on suvepuhkusel), olenemata lapse lasteaiast puudutud päevade arvust.

2.10. Lasteaia tasu (osalustasu ja toiduraha) tuleb tasuda vastavalt lapsevanema meilile saabunud arvel või paberarvel märgitud summale ja nõutud tähtajaks.

2.11. Lasteaia kontaktandmed: aadress – Antsu tee 4, Imavere küla, 72401 Järvamaa; telefon – 3897581; e-mail – Imavere.Lasteaed@jarva.ee (mommilasteaed@mail.ee)

3. Koostöö lastevanematega

3.1. Lasteaia ja lastevanemate vaheline koostöö tugineb vastastikusele viisakale ja lugupidavale suhtlemisele, probleemide ja erimeelsuste lahendamisel seatakse esiplaanile laps.

3.2. Lapsevanem saab infot eelkõige rühma õpetajalt, rühma infostendilt ja koju saadetud kirjalike teadete teel ning lasteaia kodulehelt ja lasteaia direktorilt.

3.3. Lapsevanemal on õigus nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele.

3.4. Lapsevanem on kohustatud osalema lapse arenguvestlusel, rühma koosolekutel ja ühisüritustel. Bussiga käiva lapse vanem on kohustatud kord kuus tulema lasteaeda õpetajaga vestlema.

3.5. Lapse arengu ja käitumisega seotud probleemide korral on lapsevanem kohustatud tegema koostööd lasteaiaga, et tagada lapsele vajalik abi ning teistele rühma lastele ja õpetajatele turvaline arengu- ja töökeskkond.

3.6. Vanema(te) kontaktandmete muutumisest teavitada koheselt õpetajat.

3.7. Lasteaia väljasõidust teavitab õpetaja lapsevanemat teatisega, millele lapsevanem fikseerib oma nõusoleku/mittenõusoleku ja kinnitab selle allkirjaga.

3.8. Lasteaias toimunud ürituste fotod pannakse üles lasteaia kodulehe pildigaleriisse ja avaldatakse vallalehes. Kui lapsevanem ei soovi  avalikustada pilte, millel on jäädvustatud tema laps, siis teavitada sellest lasteaia direktorit.

4. Lapse lasteaeda toomine ja lasteaiast äraviimine, lapse puudumine

4.1. Lapsevanemal on õigus tuua laps lasteaeda ja viia lasteaiast ära talle sobival ajal, kuid arvestades seejuures lasteaia päevakavaga (KELS §18). Soovitav on laps lasteaeda tuua hiljemalt kella 8:30-ks (hommikuringi alguseks).

4.2. Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul tuleks arvestada, et laps vajab uues keskkonnas kohanemiseks aega. Soovitav kohanemisperiood on vähemalt üks nädal ning lapse päevakava antud perioodil põhineb õpetaja ja lapsevanema kokkulepetel.

4.3. Lapse toob lasteaeda ja viib lasteaiast ära täiskasvanu.

4.4. Lasteaeda tulles annab vanem lapse isiklikult üle rühma töötajale.

4.5. Kui lapsele tuleb järele keegi teine peale lapsevanema, tuleb sellest eelnevalt teavitada. Lapsele järele tulles teavitada kindlasti rühma töötajat lapse lahkumisest.

4.6. Kui lapsevanem jääb lapsega lasteaia territooriumile mängima või lasteaia töötajaga vestlema, langeb vastutus lapse eest vanemale.

4.7. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada lasteaeda/õpetajat telefonil 3897581 või rühma kontakttelefonil.

4.8. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat pool tundi peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab ta politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

4.9. Lapsevanem teavitab lasteaeda/ õpetajat  lapse lasteaeda mittetulekust puuduma jäämise hommikul hiljemalt kella 8:30-ks telefonil 3897581 või rühma kontakttelefonil või e-maili aadressil mommilasteaed@mail.ee.

5. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

5.1. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe-ja kasvatustegevuse korraldust.

5.2. Lasteaed kujundab koostöös kohaliku omavalitsusega erivajadustega lastele võimalustele vastava ja igakülgset arengut soodustava keskkonna.

5.3. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

5.4. Õpetajal on õigus mitte vastu võtta last, kellel on silmnähtavad haiguse tunnused (halb enesetunne, lööve, palavik, tugev köha ja nohu jms).

5.5. Rühma õpetaja jälgib lapse terviseseisundit lasteaeda vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel direktorit.

5.6. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteaias anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktori määratud lasteaia töötajaga.

5.7. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik teatada lasteaeda esimesel võimalusel.

5.8. Nakkushaiguse kahtlusega laps lasteaias tuleb võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.

5.9. Õpetaja/lasteaia direktor teavitab lapsevanemaid levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

5.10. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

5.11. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub õpetaja/lasteaia direktor vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema ja kiirabi tulekuni on laps järelvalve all ning vajadusel antakse talle esmast abi.

6. Lapse riietus

6.1. Lapsel on lasteaias kaasas isikliku hügieeni vahendid (kamm, taskurätid, vajadusel mähkmed), vahetusjalatsid ning vajadusel vahetuspesu ja/või magamisriided, õuemineku riided, vahetus- toariided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

6.2. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

6.3. Liikumisunnis kasutatakse võimlemisriideid, mille kohta annab teavet rühma õpetaja.

6.4. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

6.5. Lapsel on libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõud, et vähendada komistamis-ja kukkumisohtu. Sisejalanõud võimalusel muretseda põrandat mitte määriva tallaga!

6.6. Riiete vahetusse mineku ja kadumise ärahoidmiseks on soovitav need varustada lapse nimega.

7. Toitlustamine

7.1. Lasteaias on kolm söögikorda: hommikusöök, lõunasöök, oode. Hommikusöögi ja lõuna vahel antakse vahepala.

7.2.  Söögiajad on fikseeritud päevakavas. Menüü on välja pandud rühma infostendile ja lasteaia kodulehele.

7.3. Lapsevanem teavitab rühma töötajaid lapse toitumisharjumustest ja toob arstitõendi toiduallergiate kohta.

7.4. Võimalusel arvestab toitlustaja lapse tervisest tulenevate erisustega toitlustamisel.

7.5. Lapse toidukordade arv kuus fikseeritakse õpetaja poolt kohalkäimise lehele.

8. Turvalisuse tagamine

8.1. Lasteaia personal loob koostöös kohaliku omavalitsusega lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi-ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

8.2. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

8.3. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul on sõimerühmas  8 last ühe täiskasvanu kohta, aiarühmas  12 last ühe täiskasvanu kohta.

8.4. Laste puhke-või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

8.5. Kui laste õuesolekuajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

8.6. Õppekäigu ajal sõiduteel/tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

8.7. Turvalisuse tagamiseks on lasteaia hoones elektrooniline valve ja õuealal videovalve.

8.8. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

8.9. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahenditele, kellel on vastav luba.

8.10. Lasteaia mängualal laste õuesoleku ajal ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel, vaid lükkavad ratast käekõrval.

8.11. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.

8.12. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

8.13. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

8.13. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

9. Rakendussätted

9.1. Kodukorra koostab lasteaia direktor ja kinnitab lasteaia hoolekogu.

9.3. Käesolev kord jõustub 01.10.2015.a.